STS – Ship to shore | Saudi Arabia | JIZAN | ZPMC-China | 3 | 2022