Intermodale – RTG RMG | Germany | DORTMUND | Kuenz Gmbh -Austria | 1 | 2018